Vad är EUC?

EUC startade våren 2003 på initiativ av Asko Cylinda, PM Luft, Electrolux, LVI-Produkter och Elektromekan. Initiativtagarna insåg att tillgång till egen kompetens inom elektronik och programmering var nödvändigt för att öka konkurrenskraften och för att ersätta ett stort beroende av externa underleverantörer.

Som enskilda företag hade de svårt att bygga upp en komplett resurs, men genom att bilda EUC skapade de en gemensamt ägd utvecklingsavdelning för elektronik, programvara och mekanik. EUC drivs som en ekonomisk förening och verkar utöver sin roll som utvecklingsavdelning också som ett nätverk för erfarenhets-, informations, och kunskapsutbyte.

Vad gör EUC?

EUC utvecklar elektronik, programvara och mekanik för medlemsföretagens produkter och finns med hela vägen från idéstadiet till serietillverkning samt underhåll. EUC kan även bistå medlemsföretagen i kontakter med kontraktstillverkare och underleverantörer.

EUC är en flexibel resurs med bra kontinuitet, samma individer kan med stor sannolikhet återkomma i fortsättningsprojekt vilket medför kortare uppstartstid och lägre kostnader.

Ekonomi?

EUC drivs i form av en ekonomisk förening där varje medlem erlägger (deponerar) en andelsinsats om 20 000 kronor vid inträdet. Vid ett eventuellt utträde ur föreningen återbetalas insatsen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Enligt föreningens stadgar erläggs en årsavgift om högst 20 000 kronor. Det är Årsstämman (medlemmarna) som fastställer avgiftens nivå för kommande år.

EUC fakturerar uppdragen löpande enligt, av stämma, beslutad timdebitering. Vid längre heltidsuppdrag, minst en månad, ges heltidsrabatt.

Förmånliga villkor för medlemskapet skapar värden och konkurrenskraft hos medlemmarna. Det är EUC:s huvuduppgift!